Autorizovaný BOZP technik

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

 
  • Vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP.
  • Vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizácia dokumentácie BOZP.
  • Zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení  v oblasti BOZP.
  • Vypracovanie harmonogramu periodických činností ( kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok,  školenia) a dohľad nad nimi.
  • Zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP.
  • Účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ.
  • Zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách.
  • Zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.