Poradenstvo v oblasti BOZP a PO

Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.

 
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP.
 • Spracovanie dokumentácie v zmysle platnej legislatívy ( politika, riziká, smernice, ... ).
 • Šetrenie pracovných úrazov a spracovanie dokumentácie k registrovaným pracovným úrazom.
 • Previerky BOZP na pracovisku.
 • Zastupovanie zamestnávateľa pri kontrolách zo strany kontrolných orgánov ( zmluvní partneri ).
 • Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku.
 • Spracovanie plánov BOZP pre konkrétne stavby.
 • Doplnkové služby - kontrola zamestnancov na požitie alkoholu na pracovisku.
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti PO.
 • Spracovanie dokumentácie PO.
 • Kontrolná činnosť v oblasti PO.
 • Zastupovanie zamestnávateľa pri kontrolách zo strany kontrolných orgánov.